Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) a Mosoly Háza  („Szolgáltató”) által működtetett Mosoly Háza (címe: 1094 Bp., Balázs Béla u. 32B., „a Mosoly Háza ”) igénybevételére és a http://www.mosolyhaza.hu/ honlap használatára vonatkozó feltételeket, a Mosoly Háza honlap látogatóinak („Vendég”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A felek személyes adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési Tájékoztatótartalmazza. (ÁSZF és mellékletek együtt: „Szerződés”).

I. Fogalmak

Szolgáltató: Kovács-Darnót Renáta EV

Székhely: 1094 Bp., Balázs Béla u. 15-21.
a Mosoly Háza helyszíne:

1094 Bp., Balázs Béla u. 32B

Képviseli:
E-mail: info(kukac)mosolyhaza.hu

Vendég: Az a személy, aki az a Mosoly Háza szolgáltatásait ténylegesen igénybe veszi, kiskorú vendég esetén, a kiskorú személyt kísérő felnőtt vagy törvényes képviselő valamint az, aki a Mosoly Háza szolgáltatásait megrendeli.

Szolgáltatás: a Mosoly Háza egy gyermekfelügyeleti szolgáltatás.

Foglalás: Vendég a Mosoly Háza gyermekfelügyeleti szolgáltatásait előzetes online- vagy személyes regisztrációval veheti igénybe.

 1. A szerződés hatálya, létrejötte
 2. Felek között a Szerződés online regisztráció esetén az előleg utalásával, személyesen pedig az előleg készpénzben való megfizetésével lép életbe és a Szolgáltatás igénybevételét követően az eseményről történő távozásig tart.
 3. A Szolgáltatások teljesítésének helye Magyarország, a Mosoly Háza (1094 Bp., Balázs Béla u. 32B).

III. Regisztráció

A – Általános szabályok

 1. Az a Mosoly Házába csak visszaigazolt regisztráció birtokában lehet belépni.
 2. A szolgáltatás típusai, ára és egyéb díjak az https://mosolyhaza.hu/ oldalon találhatóak meg. Szolgáltató az árak vonatkozásában fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát. A feltüntetett árak bruttó árak, többletköltség nincs.
 3. Egyedi kérés, születésnapok, nagyobb vagy zárt csoportok stb. esetén a Szolgáltató jogosult a Mosoly Háza szolgáltatásainak árait eltérően vagy egyedileg meghatározni.

 Felelősség

A vendég a regisztrációval elfogadja  a Mosoly Háza  Házirendjét és jelen Általános Szerződési Feltételeket is, ezzel tudomásul veszi, hogy a Mosoly Házában lévő játék- és fejlesztőeszközök csak rendeltetésszerűen használhatóak.

IV. Szerződésszegés, felelősség

 1. Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatás biztonságos és előírásoknak megfelelő működtetése érdekében, de nem felel azon veszteségekért vagy kárért, amelyet a Szolgáltatást biztosító rendszer meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott.
 2. Felek kifejezetten kizárják Szolgáltató felelősségét a Ptk. 6:143. § (2) bekezdése szerinti károkért, tekintet nélkül arra, hogy e károkat a Szolgáltató szerződésszegéssel, vagy szerződésen kívül okozhatja. Jelen felelősségkorlátozás nem érinti a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget (Ptk. 6:152. §), valamint a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget (Ptk. 6:526. §).
 3. Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás és/vagy a foglalásra használható online felületek hibamentes és zavartalan működéséért, ugyanakkor jogosult ezek fejlesztése, módosítása, karbantartása érdekében az adott oldalt vagy akár a Mosoly Háza  működését szüneteltetni.
 4. Szolgáltató jogosult a Vendég foglalását indokolt esetben visszautasítani, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Szolgáltatás igénybe vétele során bármilyen visszaélés esetén.
 5. Felelősségbiztosítás-technikai okokból esetleges kárigényt egyrészt azonnal a helyszínen be kell jelenteni, jegyzőkönyv – a személyzettel együtt való – felvétele mellett; másrészt a kárigényt 6 hónapon belül írásban nevesíteni és számszerűsíteni kell.

V. Adatkezelés

 1. Vendég hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Vendég Szolgáltatással összefüggésben átadott vagy megismert adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje, valamint kijelenti, hogy az átadott személyes adatok vonatkozásában (játékban részt vevő harmadik személyek személyes adatai is) rendelkezik az érintettek hozzájárulásával.
 2. A weboldalon történő foglalás során a Vendég hozzájárul és elfogadja, hogy a www.mosolyhaza.hu felhasználói adatbázisában tárolt következő személyes adatai tárolásra kerüljenek. Az adattovábbítás célja: a gyermekek (Vendég) részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, baleset esetén a segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
 3. Vendég a regisztráció során és  a Mosoly Házába a történő belépéssel (külön, aláírással jegyzett engedéllyel) hozzájárul ahhoz, hogy a Mosoly Háza területén csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített videókat készítsen és azokat a Szolgáltató online (honlap, facebook, instagram, youtube, google+) felületein felhasználhassa.
 4. Szolgáltató a Vendég regisztráció során megadott e-mail címére, amennyiben Vendég ahhoz hozzájárul a Szolgáltató rendezvényeiről, akcióiról és érdekességekről hírlevelet küldhet. Vendég a hírlevélküldésről bármikor leiratkozhat.

VI. Szerződés módosítása

 1. Általános szabályok

Tekintettel arra, hogy Felek között a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony adott napon adott időtartamban történő játékra jön létre, Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket,  a Mosoly Háza működésére, használatára, nyitva tartására és a belépés feltételeire és díjaira is kiterjedő mértékben a jövőre nézve egyoldalúan módosíthassa. Ilyen módosítás a már regisztrált időpontokra és Szolgáltatásokra nem terjed ki. Szolgáltató az ÁSZF és a Szolgáltatás árának változását a weboldalán teszi közzé.

VII. Elállás, a szerződés megszűnése

 1. Betegség esetén: A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben az esemény napja előtt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a szülő köteles a gyermek állapotáról a Mosoly Háza képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a Mosoly Háza folgalkozására– a teljes gyógyulásáig – nem viheti. Amennyiben a gyermeknek a tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, úgy köteles értesíteni a Szülőt.

Amennyiben baleset vagy betegség esetén a Mosoly Háza vezetői nem tudnak elérni, felhatalmazom a tábor vezetőjét és maghatalmazottait, hogy eljuttassák a gyermekemet az orvoshoz és ennek költségeit magamra vállalom. 

 1. Lemondás:  A  jelentkezés lemondása esetén:– az Ovis tábor napját megelőző 10. napig a teljes költséghozzájárulás visszatéríthető;- a Mosoly Háza kezdőnapját megelőző 7. naptól a költség hozzájárulás 50%-a illeti meg a Szervezőt lemondási díj címen,- a Mosoly Háza napján történő lemondás esetén a teljes vételár 100%-a illeti meg a Szervezőt lemondási díj címen,- betegség esetén orvosi igazolás bemutatásával a teljes költség visszatéríthető.
 1. Amennyiben a szolgáltatás valamilyen okból kimarad,  a Mosoly Háza honlapján, Facebook oldalán, a regisztrált résztvevőket pedig lehetőség szerint e-mailen és telefonon  is értesítjük.

VIII. Panasz, Vitarendezés, illetékességi kikötés

 1. A gyermek vagy a szülő  szóbeli panaszt tehet, melyet a Szolgáltató tudomásszerzés után azonnal megvizsgál. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vendégnek átad, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb a VIII.2. pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküld a Vendégnek. Szolgáltató és Vendég jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik.
 2. Szolgáltató és a Vendég közötti jogvita esetén panasz a Szolgáltató info(kukac)mosolyhaza.hu e-mail címén vagy a postacímén (1094 Bp., Balázs Béla u. 32B) tehető írásban, melyet a Szolgáltató kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 30 napon belül elektronikus üzenetben vagy postai úton írásban tájékoztatja a Vendéget. Vendég a válasz kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni a Szolgáltatótól, amennyiben a Szolgáltató tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés, a Vendég erre vonatkozó kérésének a Szolgáltató általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy Vendég bírósághoz más hatósághoz, vagy békéltető testülethez fordulhat.
 3. Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó Magatartási Kódex megismerhető itt: PMKIK Etikai Kódexe: http://pmkik.uzletahalon.hu/hu/pest-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/a-pmkik-etikai-kodexe-9764.
 4. Fogyasztói jogvita esetén Vendég jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek székhelye, telefonos és internetes elérhetőségei, valamint levelezési címük a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 weboldalon érhető el.
 5. Fogyasztói jogainak megsértése esetén Vendég panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. Ezek elérhetőségeit itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu.

IX. Egyéb rendelkezések

 1. A Szerzői jogról szóló törvény értelmében a Szolgáltató weboldala (http://www.mosolyhaza.hu), mint egyedi összeállítás gyűjteményes műnek minősül, így e weboldal, valamint az azon elhelyezett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Tilos a weboldal külső megjelenésének, mint számítógépes grafikával létrehozott képzőművészeti alkotásnak, a weboldal szoftverének, szövegeinek és szabályzatoknak a Szolgáltató írásbeli engedélye nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a Szolgáltató írásos hozzájárulását követően a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Kovács-Darnót Renáta.
 2. Jelen ÁSZF hatályos szövege a Szolgáltató honlapján érhető el.
 3. A jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.